Totul este gata...
Carti

Anexa 1: Ellen G. White despre lumină nouă

Anexa 1 - Pacatul Cetatii; Gili Cârstea

CARTE

MS 56, 1890 : Există putere pentru acest popor. Eu ştiu sigur. Dumnezeu mi-a descoperit acest lucru de mulţi ani, iar acum a sosit timpul. Vreau să ştiu dacă... vom accepta mai multă lumină şi mai multă cunoştinţă.

MS 24, 1890 : Ei (poporul lui Dumnezeu) vor vedea tot mai multă lumină, iar ea va continua să crească din ce în ce mai strălucitoare până în ziua aceea măreaţă.

MS 9, 1890 : ...ştiu că au fost făcute eforturi - o influenţă contrară - de a izgoni lumina, lumina pe care Dumnezeu o îndreapta spre noi despre neprihănirea lui Hristos; dar, fraţilor, dacă Dumnezeu a vorbit vreodată prin mine, acesta este adevărul... Voi puteţi închide uşa inimii voastre ca lumina pe care v-a trimis-o Dumnezeu în ultimul an şi jumătate, sau aşa ceva, să nu aibă influenţă şi efect asupra vieţii voastre...Tinerii noştri privesc la fraţii mai în vârstă, care stau nemişcaţi ca un toiag şi nu fac nici un gest de a primi orice lumină nouă care vine; ei râd şi îşi bat joc de tot ce spun şi fac aceşti bărbaţi (Jones şi Waggoner) ca fiind fără nici o importanţă... Dacă v-aţi aşezat între popor şi lumină, daţi-vă la o parte... este exact ca pe vremea iudeilor. Când vine o solie, de ce oare toată puterea conducătorilor se aşează împotriva ei, ca să nu ajungă la popor?... Când Dumnezeu ne trimite lumină, lăsaţi-o să vină la noi, şi nimeni să nu închidă uşa sau să acopere lumina. Deschideţi uşa inimii şi lăsaţi ca razele strălucitoare ale luminii să strălucească în inima şi mintea voastră. Vă rog, lăsaţi Soarele Neprihănirii să intre.

MS 10, 1890 : Diavolul şi-a aruncat mantaua întunecoasă peste popor, când noi avem nevoie de lumină, lumină fraţilor, lumină preţioasă de la tronul lui Dumnezeu... El poate să vă descopere preţioasa Sa lumină... Pentru Numele lui Hristos, vă rog să priviţi greşeala iudeilor; căci Hristos spunea: “Lumina a venit, iar voi alegeţi întunericul în locul luminii” (Ioan 3,19). Acest lucru se poate face exact când străluceşte lumina mai tare.

MS 4, 1890 : De ce nu ascultaţi cuvintele lui Hristos care vă sunt prezentate? De ce alegeţi întunericul? Ei se tem tare mult să recunoască o nouă rază de lumină.

RH, 3 iunie 1890 : Mi-a fost pusă întrebarea: “Credeţi că Domnul mai are lumină nouă pentru noi ca popor?” Răspund că El are pentru noi lumină nouă, şi totuşi ea este preţioasa lumină veche care trebuie să strălucească din cuvântul adevărului. Avem doar sclipiri ale razelor de lumină care trebuie să vină peste noi.

Letter 19d, 1892 : Când se prezintă un nou punct de vedere, se pune adesea întrebarea: “Cine sunt susţinătorii lui? Care este poziţia celui care ne învaţă pe noi, care am fost aşa de mulţi ani cercetători ai Bibliei?

5T 703 : Atunci când poporul lui Dumnezeu creşte în har, vor obţine permanent o şi mai clară înţelegere a Cuvântului Său.Ei vor descoperi lumină nouă şi frumuseţe în adevărurile lui sacre. Acest lucru a fost adevărat în istoria bisericii din toate secolele, şi aşa va fi până la sfârşit. Dar când adevărata viaţă spirituală dispare, mereu a existat tendinţa de a înceta înaintarea în cunoaşterea adevărului. Oamenii sunt mulţumiţi cu lumina pe care au primit-o deja din Cuvântul lui Dumnezeu, şi descurajează orice investigare a Scripturilor. Ei devin conservatori şi caută să evite orice discuţie. (Citat din Manuscripts and Memories of Minneapolis 1888, p.324)

Fundamentals of Christian Education, 473 : Adevăruri mari, care au fost ascunse şi neînţelese din Ziua Cincizecimii, trebuie să strălucească din Cuvântul lui Dumnezeu în puritatea lor naturală. Celor care Îl iubesc pe Dumnezeu, Duhul Sfânt le va descoperi adevăruri care au fost şterse din minte şi, de asemenea, le va descoperi adevăruri în întregime noi.

Testimonies on Sabbath-School Work, 53 : Celui care este într-o legătură vie cu Soarele Neprihănirii i se va descoperi permanent lumină nouă din Cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni să nu ajungă la concluzia că nu mai există adevăr de descoperit. Căutătorul umil şi zelos după adevăr va descoperi raze de lumină preţioase care urmează să fie descoperite din Cuvântul lui Dumnezeu. Există încă multe perle împrăştiate care trebuie adunate spre a deveni proprietatea rămăşiţei poporului lui Dumnezeu.

TSS 60 : Studiul Bibliei merită cel mai serios efort mental şi cele mai sfinţite capacităţi. Când bisericii i se prezintă lumină nouă, este periculos să vă închideţi faţă de ea. Refuzul de a o asculta, deoarece aveţi prejudecăţi împotriva soliei sau solilor, nu vă va scuza în faţa lui Dumnezeu. Condamnând ce nu aţi auzit sau nu înţelegeţi nu vă va înălţa în ochii celor care sunt cinstiţi în investigarea adevărului. Iar a vorbi de rău pe cei pe care Dumnezeu i-a trimis cu solia adevărului, este prostie şi nebunie. Dacă tinerii noştri studiază spre a deveni slujitori în cauza Sa, ei trebuie să înveţe calea Domnului şi să trăiască prin fiecare cuvânt care iese din gura Sa. Ei nu trebuie să ajungă la concluzia că tot adevărul a fost descoperit, iar Cel Infinit nu mai are lumină pentru poporul Său. Dacă ei se baricadează în credinţa că a fost descoperit tot adevărul, sunt în pericolul de a lepăda perle preţioase ale adevărului, care se descoperă atunci când oamenii încep să sape în mina bogată a Cuvântul lui Dumnezeu. 

STest. A01B 8 p.12 : Există unii care se laudă cu marea lor precauţie în a primi “lumină nouă,” cum o numesc ei. Dar ei sunt orbiţi de vrăjmaşul şi nu pot discerne lucrările şi căile Domnului. Lumină, lumină preţioasă vine din cer, iar ei se aliniază împotriva ei. Ce va urma? Ei vor accepta solii pe care nu le-a trimis Dumnezeu, devenind astfel şi mai periculoşi pentru cauza lui Dumnezeu, deoarece aşează standarde false. Oameni care ar fi putut fi de mare ajutor dacă învăţau de la Hristos şi înaintau din lumină în lumină, au devenit piedici reale, mereu gata să pună la îndoială, risipind timp preţios fără să contribuie la ridicarea spirituală a bisericii. Ei provoacă îndoială şi teamă. Ei amăgesc minţile, făcând pe oameni să accepte sugestii care nu sunt sigure. Ei nu pot vedea mai departe, nu pot discerne concluzia logică a problemei. Puterea lor morală se risipeşte pe lucruri nesemnificative; ei văd un atom cât o lume, şi o lume cât un atom.

STest. A01B 9 p.39 : Tensiunea cuprinde fiecare element pământesc; ca popor care am avut mare lumină şi cunoştinţă minunată, suntem reprezentaţi prin cele cinci fecioare neînţelepte, care aveau candele, dar nu aveau ulei; o evlavie rece, vagă şi fără sens. În timp ce o viaţă nouă izvorăşte din adânc şi ia în stăpânire toate agenţiile Satanei, ca pregătire pentru marele conflict final, o nouă lumină, viaţă şi putere, coborând de sus, ia în stăpânire pe copiii lui Dumnezeu care nu sunt morţi, aşa cum sunt mulţi, în greşeli şi păcate.

 

GW 92 : Nici pentru o clipă nu va trebui să credem că nu mai există lumină nouă şi adevăr pentru noi ca popor. Suntem în pericolul de a deveni indiferenţi, pierzând astfel puterea sfinţitoare a adevărului, amăgindu-ne cu gândul: “Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic” (Apocalips 3,17). Deşi trebuie să ţinem tare la adevărurile pe care le-am primit până acum, nu trebuie să privim cu suspiciune lumina nouă pe care ne-o trimite Dumnezeu. 

GW 303 : Trebuie să învăţăm că şi alţii au drepturi ca şi noi. Când un frate primeşte lumină nouă din Scriptură, el trebuie să-şi prezinte deschis poziţia, şi fiecare pastor trebuie să cerceteze Scriptura cu un spirit sincer, să vadă dacă punctele prezentate pot fi susţinute cu Cuvântul Inspirat. 

GC 148 : Reformaţiunea nu s-a încheiat, aşa cum au presupus unii, cu Luther. Ea va continua până la încheierea istoriei acestei lumi. Luther a avut o mare lucrare în a reflecta altora lumina care a strălucit asupra lui; dar el nu a primit toată lumina care trebuie dată lumii. De la el şi până astăzi, de pe paginile Scripturii a strălucit mereu lumină nouă, şi au fost descoperite mereu adevăruri noi.

Când mâncăm trupul lui Hristos şi bem sângele Lui, elementul vieţii veşnice va fi văzut în lucrare. Atunci nu va mai exista un depozit de idei seci, repetate la infinit. Predicarea slabă şi obositoare va înceta. Adevărurile vechi vor fi prezentate, dar ele vor fi văzute într-o lumină nouă. Va exista o nouă percepţie a adevărului, o claritate şi o putere pe care o vor remarca toţi. Cei care au privilegiul de a se afla într-o astfel de lucrare, dacă vor accepta influenţa Duhului Sfânt, vor simţi puterea unei vieţi noi. Focul dragostei lui Dumnezeu va fi aprins în ei, iar facultăţile lor vor fi împuternicite să discearnă frumuseţea şi maiestatea adevărului.

CE 80 : Biblia a fost aşezată pe locul doi, în timp ce cuvântul oamenilor aşa-zişi mari i-a luat locul. Să ne ierte Domnul dispreţul adus Cuvântului Său. Deşi în Biblie se află comori inestimabile, şi este ca o mină bogată de aur, totuşi nu este apreciată şi cercetată, iar comorile ei nu sunt descoperite. Mila, adevărul şi dragostea sunt preţioase peste puterea noastră de înţelegere; nu putem avea o prea mare cantitate din aceste comori, iar noi descoperim cum putem deveni posesorii acestor bogăţii cereşti în Cuvântul lui Dumnezeu. De ce atunci Cuvântul lui Dumnezeu este neinteresant pentru aşa mulţi creştini cu numele? Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu nu este spirit şi viaţă?  A aşezat Isus asupra noastră o sarcină plictisitoare când ne-a spus să cercetăm Scriptura? Isus a spus: “Cuvintele pe care vi le spun Eu sunt duh şi viaţă” (Ioan 6,63). Dar lucrurile spirituale trebuiesc înţelese spiritual, iar motivul pentru care vă lipseşte interesul este că vă lipseşte Duhul Sfânt. Când inima este adusă în armonie cu Cuvântul, va izvorî în voi o nouă viaţă, o lumină nouă va străluci asupra fiecărui rând din Scriptură, şi ea va deveni vocea lui Dumnezeu în sufletul vostru. 

ST 29 oct. 1894 : Nu este suficient să credem doar o parte a adevărului, trebuie să înţelegem adevăr după adevăr, iar prin cuvânt şi exemplu trebuie să prezentăm adevărul care este în Isus. Dacă suntem în Hristos, vom alerga după adevăr ca după comori ascunse, ca înţelegerea adevărului să fie promptă şi vastă. Atunci nu ne vom îmbrăca cu hainele opoziţiei, nutrind prejudecăţi chiar faţă de lucrurile de care avem nevoie astăzi. Hristos dezvăluie permanent adevăruri vechi într-o lumină nouă. Singura cale prin care putem fi pregătiţi pentru o înţelegere mai clară a adevărului este ţinând inima supusă Spiritului lui Hristos. Nu ne putem permite o împietrire a inimii; dacă suntem elevi în şcoala lui Hristos, vom continua să creştem mereu în cunoştinţă.

 

RH 7 sept.1894 : Este adevărat că avem adevărul, şi trebuie să ţinem cu tărie la poziţiile care nu pot fi zguduite; dar nu trebuie să privim cu suspiciune orice lumină nouă pe care o trimite Dumnezeu şi să spunem: “Nu cred că mai avem nevoie de altă lumină afară de vechile adevăruri pe care le avem.” Dacă luăm această poziţie, ni se aplică mărturia Martorului Credincios care spune: “Şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol.” Cei care se simt bogaţi şi nu au nevoie de nimic, se află într-o stare de orbire faţă de situaţia lor înaintea lui Dumnezeu, şi nu ştiu acest lucru.

RH 6 aprilie 1886 : Există unii în lucrare care au fost cititori ai Bibliei toată viaţa, şi care se cred atât de versaţi în învăţăturile ei, încât nu mai au nevoie să o studieze. Dar ei greşesc. Pentru cercetătorul silitor al Bibliei, mereu va apare lumină nouă, idei noi, perle ale adevărului care vor fi acceptate cu bucurie. Minunatele adevăruri ale acestei cărţi vor continua să se descopere chiar de-a lungul veşniciei.

EGW 1888 Materials pag.152 : Chiar dacă vederile fratelui Waggoner ar fi greşite, ce rost a avut ca unii să se ridice şi să spună ceea ce au spus ieri? Dacă avem adevărul, el va rămâne. Adevărurile acestea pe care le mânuim de ani de zile - este nevoie să vină fr. Butler să ne spună ce este cu ele? Haideţi să avem bun simţ. Nu lăsaţi o asemenea impresie asupra poporului. Un frate m-a întrebat dacă mai există lumină nouă sau adevăruri noi pe care să le primim. Cum, să încetăm cercetarea Scripturii deoarece avem lumină asupra legii şi mărturiei Duhului? Nu, fraţilor, vă spun în temere de Domnul, “încetaţi să vă mai încredeţi în om.” 

EGW 1888 Materials pag.167 : Mi s-a arătat că Isus ne va descoperi preţioase adevăruri vechi într-o lumină nouă, dacă suntem gata să le primim; dar ele trebuiesc primite chiar pe calea pe care Domnul alege să le trimită. Cercetaţi Scripturile cu umilinţă, cu inima zdrobită, cu respect şi dragoste unul pentru altul. S-ar putea ca lumina să nu vină după planurile pe care le fac oamenii. Dar toţi care au respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum vorbeşte el, care vor să se supună cu toată inima, indiferent de eforturile pe care le face vrăşmaşul spre a produce confuzie, vor înţelege adevărul. Dumnezeu cere să ne concentrăm toată atenţia asupra Oracolelor Sale. Nimeni să nu stingă Spiritul, luptând împotriva Scripturii, aşezând interpretările oamenilor deasupra Cuvântului Său inspirat.

Copyright